Amurrioko Udalaren
izapide aurkibidea
Imprimir
Hirigintza, Lanak eta Zerbitzuak
5.6
Lehenengoz okupatzeko/erabiltzeko lizentzia
Galdera
Erantzuna
Zer da? Zertarako balio du?

Aitorpen-izaerako administrazio-baimena. Baimenaren helburua da egiaztatzea eraikin bat, obra bat edo obra baten zatia erabilera jakin batera bideratu ahal den, obra handietarako lizentziaren arabera gauzatu delako eta, hala badagokio, dagokion egin beharreko hiritartze-lanak egin direlako.

Nork eska dezake?

Interesdunak berak edo bere legezko ordezkariak.

Aurkeztu beharreko agiriak
 • Eskaera-orri orokorra, behar bezala beteta.
 • Beste pertsona baten izenean jardunez gero, ordezkaritza hori zuzenbidean balioduna eta fidagarria den edozein baliabideren baten bitartez egiaztatu beharko da, edo interesdunak aurrez aurre eginiko aitorpenaren bitartez.
 • Obraren zuzendaritza fakultatiboaren Obra Amaierako Ziurtagiria, elkargo profesionalak ikus-onetsitakoa, egiaztatzen duena obra-proiektuarekin, lizentzia-baldintzekin eta hirigintza-araudiarekin bat etorriz amaitu zela; obraren likidazio-aurrekontua eta, lizentzia eman zitzaion proiektuaren planoan aldaketak egin badira, obra-amaierako planoak (DWG formatu editagarri grafikoan eta idatzia PDFn).
 • Hondakinen kudeaketari buruzko amaierako txostena, obraren zuzendaritzak eginikoa.
 • Ura, argindarra, gasa eta telefonia hornitzen dituzten konpainien agirien kopiak, egiaztatzen dutenak hartuneak eta sareak bat datozela.
 • Hala dagokion kasuetan, derrigor laga behar diren lursailak Udalari lagatzea formalizatzen duen Eskritura Publikoa. Hor jasoko da, era berean, zatiezinak direla-eta eraikuntzarako lursailera ekarri diren eraikin edo instalazioen lotura, nahiz eta materialki lekua ez okupatu.
Agiri osagarriak
Izapide bideak
Aurrez-aurre
Aurrez-aurre
Udaletxean. Udal-erregistroa
Juan Urrutia z.g., beheko sol., ezk. 01470 – Amurrio
Posta arrunta
Posta arrunta
Udaletxea. Udal-erregistroa
Juan Urrutia z.g. 01470 - Amurrio
Prezioa
- Obrako materialaren aurrekontuaren gainean oro har ezarri beharreko kuota % 4,5 izango da eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zergaren (EIOZ) kontzeptuan eta %1,5 obrarako lizentzia emateagatiko tasaren kontzeptuan. Horrez gain, ordenantzetan aurreikusitako hobariak eta salbuespenak ere aplikatuko dira.

4 ZENBAKIKO ZERGA-ORDENANTZA, eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duena. (ALHAO: 14/2014. Data: 2014ko otsailaren 5a.

http://amurrio.org/sites/default/files/ICIO2014.pdf

7. ZENBAKIKO ZERGA-ORDENANTZA: 7.7 eranskina, obra handiak edo txikiak egiteko mota guztietako lizentzia eta baimenegatiko tasa zein kudeaketan, diziplinan eta udalerriko plangintzan esku hartzea arautzen duena. (ALHAO: 59/14. Data: 2014ko maiatzaren 28a.

http://amurrio.org/sites/default/files/licencias-obras.pdf

- Lehenengoz okupatzeko lizentziagatiko tasa: 16,31€ etxebizitzako.
- Eraikuntza Amurrion badago, eta ez Administrazio Batzarretan, ur-horniduraren sareari lotzeko tasa (44,16 € etxebizitza edo instalazio bakoitzeko) eta estolderiarako lotuneagatiko tasa (103,69 € etxebizitza edo instalazio bakoitzeko) kobratuko da.
Ebazteko eta jakinarazteko aurreikusitako epea

Aurreikusitako epea: 2 hilabete

Gehieneko legezko epea: 3 hilabete (HALAGAJen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42. art)

Administrazio-isiltasunaren ondorioak:

 • Positiboa, hirigintza-antolamendua eta indarrean dauden legeak bat ez datozenean izan ezik (EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 210.6 eta 211 artikuluak).
Ondorengo izapideak
 1. Aurkeztutako eskaera-orria eta agiriak bildu eta erregistratu egingo dira.
 2. Hirigintza Arloari bidaliko zaizkio.
 3. Horiek ikuskatu eta horri buruzko txosten teknikoa egingo da.
 4. Zerbitzu Ekonomikoek eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga (EIOZ) eta tasak likidatuko dituzte.
 5. Hirigintza Arloko buruzagitzaren proposamen-txostena, Tokiko Gobernu Batzordearen edo Alkatetza Dekretuaren bitartez ebazteko.
 6. Interesdunari, Katastro Sailari, Ur eta Zaborren Udal Zerbitzuari eta dagokion Administrazio Batzarrari jakinaraztea, hala dagokionean.
Oharrak / Azalpenak
 • Behin obra amaitu denean, obra-amaierako dokumentazioarekin batera eraikuntzako edo eraisketako hondakinen kudeaketari buruz obraren zuzendaritzak egindako amaierako txostena aurkeztu behar da, hondakinak baimendutako zabortegietan utzi direla egiaztatzen duten emate-agiri/ziurtagiriekin batera.

Espedientea egin duen teknikariak agiriak nahikoak direla esaten badu, jarritako bermea itzultzea proposatuko da. Hala ez bada, agiri osagarriak aurkezteko eskatuko da, eta ohartaraziko da epe barruan aurkezten ez badira edo behin aurkeztuta ez bada egiaztatzen hondakinak behar bezala kudeatu direla Udalak bermea konfiskatuko duela.

Izapidetzen duen unitatea
HIRIGINTZA, LANAK ETA ZERBITZUAK ARLOA