Amurrioko Udalaren
izapide aurkibidea
Imprimir
Hirigintza, Lanak eta Zerbitzuak
5.5
Obrarako lizentzia, etxebizitzak ezartzeko bizitegieraikinetako lokal eta solairuarteetan
Galdera
Erantzuna
Zer da? Zertarako balio du?

Eraikineko guztientzako elementuetatik sarbidea duten bizitegi-eraikinetan dauden solairuarteetako etxebizitzak eta bizitegi-eraikinetako beheko solairuetako lokalak eraldatzeko obrak. Lokal horiek “Bizitegi-eraikinetako lokaletan eta solairuarteetan etxebizitzak ezartzeko udal-ordenantza"-ren 3. eranskinean jasotako "Atari egokien zerrenda"-n egon behar dute jasota.

http://amurrio.org/sites/default/files/18-VIVIENDASENLOCALES.pdf

Nork eska dezake?

Interesdunak berak edo bere legezko ordezkariak.

Aurkeztu beharreko agiriak
 • Eskaera-orri orokorra, behar bezala beteta.
 • Beste pertsona baten izenean jardunez gero, ordezkaritza hori zuzenbidean balioduna eta fidagarria den edozein baliabideren baten bitartez egiaztatu beharko da, edo interesdunak aurrez aurre eginiko aitorpenaren bitartez.
 • Proiektu tekniko ikus-onetsia. Bi kopia aurkeztuko dira, bat paperean eta bestea formatu digitalean (formatu editagarri grafikoa DWG formatuan eta idatzia PDF formatuan).
  • Lizentzia oinarrizko proiektuarekin emango da. Proiektu hori eskumena duen teknikariak sinatu beharko du, eta dagokion elkargo profesionalaren ikus-onespena izan beharko du.
  • Obra hasi aurretik, eskumena duen teknikariak sinatutako gauzatze-proiektua aurkeztu beharko da, eta horrek ere dagokion elkargo profesionalaren ikus-onespena izan beharko du.
 • Obra sustatzen duen egiaztapen-dokumentazioa higiezinaren titularrarena da.
 • Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza-Estatistikaren Inprimakia (prestatu link bat Eusko Jaurlaritzaren estatistika-inprimakiari).
Agiri osagarriak
Izapide bideak
Aurrez-aurre
Aurrez-aurre
Udaletxean. Udal-erregistroa
Juan Urrutia z.g., beheko sol., ezk. 01470 – Amurrio
Posta arrunta
Posta arrunta
Udaletxea. Udal-erregistroa
Juan Urrutia z.g. 01470 - Amurrio
Prezioa

Obrako materialaren aurrekontuaren gainean oro har ezarri beharreko kuota % 4,5 izango da eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zergaren (EIOZ) kontzeptuan eta %1,5 obrarako lizentzia emateagatiko tasaren kontzeptuan. Horrez gain, ordenantzetan aurreikusitako hobariak eta salbuespenak ere aplikatuko dira.

4 zenbakiko ZERGA-ORDENANTZA, eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duena. (ALHAO: 14/2014. Data: 2014ko otsailaren 5a

http://amurrio.org/sites/default/files/ICIO2014.pdf

7. ZENBAKIKO ZERGA-ORDENANTZA: 7.7 eranskina, obra handiak edo txikiak egiteko mota guztietako lizentzia eta baimenegatiko tasa zein kudeaketan, diziplinan eta udalerriko plangintzan esku hartzea arautzen duena. (ALHAO: 59/14. Data: 2014ko maiatzaren 28a)

http://amurrio.org/sites/default/files/licencias-obras.pdf

Ebazteko eta jakinarazteko aurreikusitako epea

Aurreikusitako epea: 2 hilabete.

Gehieneko legezko epea: 3 hilabete (HALAGAJen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42. art)

Administrazio-isiltasunaren ondorioak:

 • Positiboa, hirigintza-antolamendua eta indarrean dauden legeak bat ez datozenean izan ezik (EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 210.6 eta 211 artikuluak).
Ondorengo izapideak
 1. Aurkeztutako eskaera-orria eta agiriak bildu eta erregistratu egingo da.
 2. Hirigintza Arloari bidaliko zaizkio.
 3. Txosten teknikoa egingo da.
 4. Zerbitzu Ekonomikoek eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga (EIOZ) eta tasak likidatuko dituzte.
 5. Hirigintza Arloko buruzagitzaren proposamen-txostena, Tokiko Gobernu Batzordearen edo Alkatetza Dekretuaren bitartez ebazteko.
 6. Interesdunari jakinaraziko zaio.
Oharrak / Azalpenak
 • Edukiontzi, aldamio, karga-jasogailu edo bestelako elementu osagarri batekin bide publikoa hartu behar bada, dagokion baimena eskatu beharko da, bereiz, behar bezalako inprimakian (ikusi bide publikoa okupatzeko lizentziaren izapidea. Edukiontziak).
Izapidetzen duen unitatea
HIRIGINTZA, LANAK ETA ZERBITZUAK ARLOA