Amurrioko Udalaren
izapide aurkibidea
Imprimir
Zerbitzu Sozialak
4.1.3
Seme-alabak jaiotzeagatiko edo adoptatzeagatiko udal-laguntzen eskabidea
Galdera
Erantzuna
Zer da? Zertarako balio du?
Diru-laguntza honen helburu izango dira diru-laguntza hau eman den urtearen aurreko urtean zehar gertatutako haurren jaiotzak eta/edo adopzioak.
Laguntza hauen helburua da Amurrion gertatzen diren jaiotza eta/edo adopzio berrientzako gizarte-laguntza osatzea.
Nork eska dezake?
Interesduna haurraren gurasoetako bat edo legezko ordezkaria izan beharko da.Horrez gain, laguntza eskatzeko, interesdunak Amurrion erroldatuta egon beharko du 5 urte azkeneko 10 urtean; eta horietatik batean, gutxienez, modu jarraituan eta diru-laguntzaren xede den jarduera egin aurretik.
Eskaera 30 egun naturaleko epean aurkeztu beharko da, seme-alabak  jaiotzeagatiko eta/edo adoptatzeagatiko laguntzen deialdia Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean (ALHAO) argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.
Aurkeztu beharreko agiriak
Hona hemen aurkeztu beharreko agiriak:
 • Udalaren ESKABIDE OROKORRA.
 • HIRUGARRENEN ALTAren inprimakia, behar bezala beteta, eta laguntza kobratzeko erabiliko den banku-erakundeak eginikoa, hala badagokio. (hirugarrenen altaren fitxa)
 • Familia-liburuaren fotokopia
 • Eskatzailearen edo haren ezkontide edo ohiko bikotekidearen NAN, AIZ edo Pasaportea. Eskatzaileak komunitate barruko atzerritarrak badira, Europar Batasuneko Herritarren Erregistroko ziurtagiria aurkeztu beharko dute.
 • Haur bat adoptatuz gero, ebazpen judizialaren fotokopia edo adopzioa egin dela jasotzen duen antzeko agiriren bat.
 • Ezkontza baliogabetu bada edo banantze judiziala edo dibortzioa gertatuz gero, ebazpen judizialaren fotokopia, diru-laguntzaren xede diren seme-alaben zaintza eta babespena esleitzen duena.
 • Haurra jaio eta/edo adoptatu den ekitaldiko PFEzaren aitorpenak edo guraso edo adopzio-hartzaile eskatzaileak edo haren ezkontideak edo ohiko bikotekideak PFEZ aitorpena aurkezteko betebeharrik ez duela dioen ziurtagiria
Izapide bideak
Aurrez-aurre
Aurrez-aurre
Udaletxean. Gizarte Zerbitzuak arloa
Juan Urrutia z.g., beheko sol., ztr. 01470 – Amurrio
Fax
Fax
945 891 645
Posta arrunta
Posta arrunta
Udaletxean. Gizarte Zerbitzuen Arloa
Juan Urrutia z.g., beheko sol., ztr. 01470 – Amurrio

Zalantzak argitzeko:  945  891 161
Prezioa
Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.
Ebazteko eta jakinarazteko aurreikusitako epea
Aurreikusitako epea:legez ezarritakoa.
Gehieneko legezko epea:3 hilabete.
Adierazitako epean erantzunik ez jasotzearen esanahia:ezezkoa.
Aplika daitekeen legeria
Ondorengo izapideak
 1. Eskabidea bildu, agiriak zuzenak direla egiaztatu eta, kasu honetan, eskabidea erregistratu egingo da.
 2. Errolda-baldintzak, diru-sarreran mugak eta abar betetzen direla egiaztatuko da.
 3. Laguntzen ebazpen-proposamena egingo da.
 4. Erabakia hartuko da Tokiko Gobernu Batzordearen edo Alkatetza dekretuaren bitartez.
 5. Erabakia interesdunari jakinaraziko zaio.
 6. Laguntzak ordainduko zaizkie onuradun suertatzen direnei.
 7. Espedientea artxibatu egingo da.
Oharrak / Azalpenak
 • Jaiotza eta/edo adopzioa gertatzen denean eratutakoa hartuko da familia-unitatetzat. Honako hauek osatuko dute familia-unitatea:
            - Eskatzailea, ezkontidea –banatuta edo dibortziatuta ez badago-, edo ohiko bizikide duen izatezko bikotekidea, baldin eta behar bezala egiaztatzen bada.
            - Etxebizitza berean bizi diren seme-alabak, zeinen zaintza eta jagoletza duten.
 • Familia unitatearen kide den aita edo ama izan daiteke laguntza honen onuradun. Umeen zaintza eta babespena hainbat pertsonen artean partekatuta badago, seme-alaba jaio berria edo adoptatua etxebizitzan erroldatua duen aitak edo amak eska dezake laguntza, salbu eta kontrarako akordiorik badago aldeen artean.
 • Epe barruan aurkeztutako eskaerak kontuan hartuta diruz lagundu beharreko gehieneko kopuruak diru-laguntzetarako gordetako aurrekontua baino gehiago badira, banan-banako gehieneko zenbatekoak (hasiera batean 1.000,00 €-koak dira) behar besteko ehunekoan txikituko dira, esleitutako aurrekontuarekin ordaindu ahal izateko.
 • Familia unitatearen diru-sarrerak kalkulatzeko, hauxe izango da kontuan: zerga-oinarria ken haurra jaio zen ekitaldiko konpentsazio pentsioak eta jakiengatik urtero jasotakoak.
 • Familia-unitatearen urteko diru-sarrerak ezingo dira 20.000,00 eurotik gorakoak izan. Diru-laguntzak eman ondoren aurrekontu-partidan kreditu erabilgarririk geldituz gero, orduan bakarrik handitu ahal izango zaie laguntzen zenbatekoa, urteko 20.000,00 euroko diru-sarrerak gainditzen badituzte ere 25.000,00€ gainditzen ez dituzten familia-unitateei. Diru-sarreren bigarren fase horretan, familia bakoitzarentzako gehieneko zenbatekoei ehuneko zehatz bat kendu ahal izango zaie, erabilgarri dagoen aurrekontu-izendapenarekin ordaindu ahal izateko. Horretarako, egoera baloratuko da diru-sarreren lehen faseari dagozkion laguntzak eman ondoren.
 • Diru-laguntzaren onuradun izateko, ezinbestekoa da eskatzailearen familia guztia Amurrion erroldatuta egotea, jaiotza edo adopzioa gertatzen den unean. Baldintza horri bere horretan eutsi beharko zaio eskaera aurkezten den unean
 • Herritarrei prozesua errazteko eta arintzeko, udaletxeko bulegoetan egin ahal izango dira aurkeztu beharreko agirien fotokopiak, doan.
Izapidetzen duen unitatea
GIZARTE ZERBITZUAK. OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA