Amurrioko Udalaren
izapide aurkibidea
Imprimir
Hirigintza, Lanak eta Zerbitzuak
5.11
Lurrak mugitzeko lizentzia
Galdera
Erantzuna
Zer da? Zertarako balio du?

Edozein lur motatan lurrak mugitzeko eta inausketa eta lur-berdinketa obrak gauzatzeko ematen den lizentzia.

Nork eska dezake?

Interesdunak berak edo bere legezko ordezkariak.

Aurkeztu beharreko agiriak
 • Eskaera-orri orokorra, behar bezala beteta.
 • Beste pertsona baten izenean jardunez gero, ordezkaritza hori zuzenbidean balioduna eta fidagarria den edozein baliabideren bitartez egiaztatu beharko da, edo interesdunak aurrez aurre eginiko aitorpenaren bitartez.
 • Proiektu tekniko ikus-onetsia. Bi kopia aurkeztuko dira, bat paperean eta bestea formatu digitalean (formatu editagarri grafikoa DWG formatuan eta idatzia PDF formatuan).
  • 1/500 gutxieneko eskala duten planoak, metro bakoitzeko sestra-kurbekin, unean dagoen lur-zatiketa eta lurzatien jabetza adierazita. Era berean, bertan dauden eraikinak eta zuhaitzak aipatu beharko dira, baita beharrezkoak diren profilak ere.
  • Memoria: dimentsio bereizgarriak, obren topografikoaren erreferentzia (orijinala eta eraldatutakoa) eta etapen plana aipatuko dira; segurtasuneko baldintza teknikoak eta errematezko ezpondentzat aurreikusitako eremuak justifikatu beharko dira.
 • Egoeraren arabera aplikatutako legeriak eskatutako baimenak (Errepideak, URA, etab.) (Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 02/2006 Legearen 210. artikulua).
Agiri osagarriak
Izapide bideak
Aurrez-aurre
Aurrez-aurre
Udaletxean. Udal-erregistroa
Juan Urrutia z.g., beheko sol., ezk. 01470 – Amurrio
Posta arrunta
Posta arrunta
Udaletxea. Udal-erregistroa
Juan Urrutia z.g. 01470 - Amurrio
Prezioa
Obrako materialaren aurrekontuaren gainean oro har ezarri beharreko kuota % 4,5 izango da eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zergaren (EIOZ) kontzeptuan eta %1,5 obrarako lizentzia emateagatiko Tasaren kontzeptuan.

4 ZENBAKIKO ZERGA-ORDENANTZA, eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duena. (ALHAO: 14/2014. Data: 5/02/2014.

www.amurrio.org/sites/default/files/ICIO2014.pdf

7. ZENBAKIKO ZERGA-ORDENANTZA: 7.7 eranskina, obra handiak edo txikiak egiteko mota guztietako lizentzia eta baimenegatiko tasa zein kudeaketan, diziplinan eta udalerriko plangintzan esku hartzea arautzen duena. (ALHAO: 59/14. Data: 2014/05/28)

www.amurrio.org/sites/default/files/licencias-obras.pdf

Ebazteko eta jakinarazteko aurreikusitako epea

Aurreikusitako epea: 2 hilabete

Gehieneko legezko epea: 3 hilabete (HALAGAJen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42. art)

Administrazio-isiltasunaren ondorioak: negatiboa (Lurzoruari eta Hiri-birgaitzeari buruzko Legearen Testu Bategina onesten duen urriaren 30eko 7/2015 LEDen 11.4 artikulua)

Ondorengo izapideak
 1. Aurkeztutako eskaera-orria eta agiriak bildu eta erregistratu egingo da.
 2. Hirigintza Arloari bidaliko zaizkio.
 3. Proiektua aztertu eta analizatu egingo da, eta egiaztatuko da hirigintzako araudira egokitzen dela. Prozedura abian dagoela nahitaezkoa bada lizentziaren eraginpean dauden beste administrazio publiko batzuek txosten bat egitea, kontzejuek barne, Udalak eskabidea aurkeztu dela jakinaraziko die, hilabeteko epean euren eskumenei buruzko txosten bat egin dezaten. Hilabeteko epean ez bada txostenik egiten, udal-lizentzia emateko prozedurarekin jarraitu ahal izango da.
 4. Txosten teknikoa egingo da.
 5. Zerbitzu Ekonomikoek eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga (EIOZ) eta tasak likidatuko dituzte.
 6. Hirigintza Arloko buruzagitzaren proposamen-txostena, Tokiko Gobernu Batzordearen edo Alkatetza Dekretuaren bitartez ebazteko.
 7. Interesdunei, Udaltzaingoari, Administrazio Batzarrei eta Uren Zerbitzuari jakinaraziko zaie.
Oharrak / Azalpenak
 • Lurrak mugitzeko lizentzia emateak ez du konpromisorik eragingo ondoren eraikuntza-lizentzia eman behar izateko edo hiritartze-proiektua onetsi behar izateko
 • Bide publikoetatik igaro behar bada, dagokion baimena eskatu beharko da, bereiz, behar bezalako inprimakian.
Izapidetzen duen unitatea
HIRIGINTZA, LANAK ETA ZERBITZUAK ARLOA